Loading
State No. Of Stations
4
Delhi 1
Gujarat 1995
Haryana 1634
Himachal Pradesh 2716
Jammu and Kashmir 1263
Jharkhand 5
Karnataka 1862
Kerala 2699
Telangana 4
Madhya Pradesh 17
Maharashtra 4546
Meghalaya 1
Odisha 71
Punjab 2504
Rajasthan 254
Sikkim 143
Tamil Nadu 3930
Tripura 2
Uttar Pradesh 974
Uttarakhand 11
West Bengal 3434
Andhra Pradesh 29
Assam 2
Bihar 22
Chandigarh 1
Chhattisgarh 1036
Daman 1