Loading
State Farmer Count
Telangana 134
Assam 28
Chhattisgarh 148
Delhi 295
Gujarat 7486
Haryana 3242
Himachal Pradesh 238
Jammu and Kashmir 32
Karnataka 1789736
Kerala 550
Madhya Pradesh 285
Maharashtra 1199
Meghalaya 22
Odisha 464
Punjab 1188
Rajasthan 1498
Tamil Nadu 771
Uttar Pradesh 989
Uttarakhand 550
West Bengal 304
Andhra Pradesh 4293
Total 18,13,452