Loading
State Count
9
Telangana 1
Bihar 1361
Chhattisgarh 1431
Daman 2
Delhi 1
Gujarat 5652
Haryana 2057
Himachal Pradesh 3221
Jammu and Kashmir 1241
Karnataka 10255
Kerala 1987
Madhya Pradesh 2
Maharashtra 4549
Odisha 3175
Punjab 2972
Rajasthan 281
Sikkim 150
Tamil Nadu 4028
Uttar Pradesh 5881
Uttarakhand 1215
West Bengal 3291
Andhra Pradesh 2405
Total 55,167