Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 148 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7486 51235871.00
Haryana 3242 311356784.00
Himachal Pradesh 238 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1789736 7156661.00
Kerala 550 10302423.00
Madhya Pradesh 285 1557175.00
Maharashtra 1199 9395022.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 464 9713047.00
Punjab 1188 19763656.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 771 13075402.00
Uttar Pradesh 989 49518593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 4293 52548680.00
Total Amount 18,13,452 63,08,24,050.00